Điều khoản sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC TRANG WEB NÀY YÊU CẦU XEM XÉT VÀ LÀ ĐIỀU KIỆN CHO PHÉP BẠN TRUY CẬP.

ĐỌC VÀ CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THỎA THUẬN VÀ ĐỌC VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TRANG WEB NÀY LÀ YÊU CẦU Ý KIẾN ĐỂ TRANG WEB CẤP CHO BẠN QUYỀN THAM QUAN, ĐỌC, BÁN LẠI, GIAO DỊCH, QUÁ TRÌNH THANH TOÁN ĐỂ HOẶC TƯƠNG TÁC VỚI TRANG WEB NÀY . BẰNG VIỆC TRUY CẬP TRANG WEB NÀY, BẠN CẢM NHẬN RẰNG TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN CHO BẠN. BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC THỎA THUẬN, ĐẠI DIỆN, KHUYẾN MÃI, BẢO ĐẢM, HÀNH ĐỘNG HOẶC BÁO CÁO CỦA NGƯỜI THAM QUAN KHÁC NHAU THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA RA NGOẠI LỰC HOẶC HIỆU QUẢ.

TẤT CẢ NGƯỜI BỊ TỪ CHỐI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY MÀ KHÔNG PHẢI ĐỌC VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ.

BẰNG CÁCH XEM, TRUY CẬP, SỬ DỤNG, GIAO DỊCH CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRÊN BẰNG CÁCH HOẶC TƯƠNG TÁC VỚI TRANG WEB NÀY VỚI TƯ CÁCH LÀ NHÀ BÁN LẺ, TRUNG CẤP, LIÊN QUAN, KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ MERCHANT, NHÀ XUẤT BẢN, NHÀ QUẢNG CÁO HOẶC TƯƠNG TÁC VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CỦA BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TRANG WEB NÀY. BAO GỒM BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO ĐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY HOẶC CÁC CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG CÁCH THAM KHẢO MÀ TRANG WEB CÓ THỂ THỰC HIỆN BẰNG TUYÊN BỐ DUY NHẤT TRONG TƯƠNG LAI.

TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI BỊ TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY. NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI, BẠN KHÔNG THỂ THAM QUAN, ĐỌC, HOẶC TƯƠNG TÁC VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA NÓ TRONG BẤT KỲ NGƯỜI QUẢN LÝ NÀO. TRANG WEB NÀY RIÊNG TÁC DỤNG CỤ THỂ ĐỐI VỚI BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN TRẺ EM (COPA) năm 1998.

TRANG WEB NÀY BẢO LƯU QUYỀN TỪ CHỐI TRUY CẬP CHO BẤT KỲ NGƯỜI HOẶC NGƯỜI XEM NÀO VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO. THEO ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT MÀ BẠN CHẤP NHẬN LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ XEM, TRANG WEB ĐƯỢC PHÉP THU THẬP VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN CHO MỤC ĐÍCH MIỄN TRỪ VÀ CHO NHIỀU MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG KHÁC.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THỎA THUẬN CÓ THỂ THAY ĐỔI THỜI GIAN. KHÁCH THAM QUAN CÓ NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN NHƯ MỘT PHẦN CỦA XÉT TUYỂN CHO PHÉP XEM TRANG WEB NÀY, ĐỂ LƯU GIỮ CÁC THÔNG TIN THAY ĐỔI.

CÁC BÊN TRONG THỎA THUẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khách truy cập, người xem, người dùng, người đăng ký, thành viên, chi nhánh, người bán lại hoặc khách hàng, ở đây được gọi chung là “Khách truy cập”, là các bên của thỏa thuận này. Trang web và các chủ sở hữu và / hoặc nhà điều hành trang web tiền nhiệm là các bên của thỏa thuận này, sau đây được gọi là “Trang web”. Khách truy cập hiểu và thừa nhận rằng thỏa thuận này vượt quá các quy tắc và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận của Khách truy cập với Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Điều khoản sử dụng trang web điện tử, chính sách bảo mật hoặc các thỏa thuận ràng buộc pháp lý khác được đề xuất trên trang web của Khách truy cập.

Trang web từ chối tất cả các thỏa thuận điện tử của Khách truy cập trang web bao gồm nhưng không giới hạn các Điều khoản và Điều kiện của Khách truy cập. Thỏa thuận này sẽ chi phối tất cả các bên. Trong trường hợp có tranh chấp với Khách truy cập, Trang web sẽ chịu sự điều chỉnh của thỏa thuận này và các quy tắc và luật mặc định hiện hành sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc hoặc tòa án pháp luật tại Trang web lựa chọn trong phạm vi quyền lực của Trang web lựa chọn. Bất kỳ và tất cả các thỏa thuận, tuyên bố, hứa hẹn, bảo đảm, hành động hoặc tuyên bố của Trang web của Khách truy cập hoặc thỏa thuận được đề xuất khác theo bất kỳ cách nào khác với các điều khoản của thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực. Tất cả khách truy cập bao gồm người bán lại, trung gian, chi nhánh, đối tác liên doanh, nhà xuất bản, nhà quảng cáo, nhà tiếp thị trực tuyến và bất kỳ và tất cả người dùng truy cập hoặc truy cập trang web này theo bất kỳ cách nào sẽ phải tuân theo sự phát hành chung và bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào đều không được phép bị chấm dứt vì bất kỳ nguyên nhân hoặc lý do nào mà không có thỏa thuận bằng văn bản của hai bên và sự đồng ý của trang web.

SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ TRANG WEB NÀY

Ngược lại, trừ khi bạn đã ký hợp đồng rõ ràng bằng văn bản với trang web này, khách truy cập, người xem, người đăng ký, thành viên, chi nhánh hoặc khách hàng không có quyền sử dụng thông tin này trong môi trường thương mại hoặc công cộng; họ không có quyền phát, sao chép, lưu, in, bán hoặc xuất bản bất kỳ phần nào của nội dung trang web này. Bằng cách xem nội dung của trang web này, bạn đồng ý với điều kiện xem này và bạn thừa nhận rằng bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào là bất hợp pháp và bạn có thể bị phạt dân sự hoặc hình sự. Xin nhắc lại, Khách truy cập không có bất kỳ quyền nào để sử dụng nội dung hoặc các phần của chúng, bao gồm cơ sở dữ liệu của nó, các trang ẩn, các trang được liên kết, mã cơ bản hoặc tài sản trí tuệ khác mà trang web có thể chứa, vì bất kỳ lý do gì cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Không có gì. Khách truy cập đồng ý thanh lý thiệt hại với số tiền là 100.000 đô la Mỹ cùng với chi phí và thiệt hại thực tế do vi phạm quy định này. Khách truy cập đảm bảo rằng họ hiểu rằng việc chấp nhận điều khoản này là một điều kiện để xem và việc xem cấu thành sự chấp nhận.

QUYỀN SỞ HỮU CỦA TRANG WEB HOẶC QUYỀN SỬ DỤNG, BÁN, XUẤT BẢN NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY

Trang web và nội dung của nó được sở hữu hoặc cấp phép bởi trang web. Tài liệu có trên trang web phải được coi là độc quyền và có bản quyền. Khách truy cập không có quyền gì trong nội dung trang web. Việc sử dụng nội dung trang web vì bất kỳ lý do gì đều là bất hợp pháp trừ khi nó được thực hiện với hợp đồng rõ ràng hoặc sự cho phép của trang web.

LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB, CO-THƯƠNG HIỆU, “KHUNG HÌNH” VÀ TRANG WEB THAM KHẢO BỊ CẤM

Trừ khi được trang web cho phép rõ ràng, không ai có thể liên kết trang web này hoặc các phần của trang web này, (bao gồm, nhưng không giới hạn, biểu trưng, ​​nhãn hiệu, thương hiệu hoặc tài liệu có bản quyền) với của họ vì bất kỳ lý do gì. Hơn nữa, bạn không được phép tham chiếu url (địa chỉ trang web) của trang web này trên bất kỳ phương tiện truyền thông thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép rõ ràng, bạn cũng không được phép ‘đóng khung’ trang web. Bạn đặc biệt đồng ý hợp tác với Trang web để loại bỏ hoặc hủy kích hoạt bất kỳ hoạt động nào như vậy và chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại. Theo đây, bạn đồng ý bồi thường thiệt hại đã thanh lý là US $ 100.000.00 cộng với chi phí và thiệt hại thực tế do vi phạm quy định này.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI NỘI DUNG CỦA TRANG WEB

Trang web từ chối mọi trách nhiệm về tính chính xác của nội dung trang web này. Khách truy cập chịu mọi rủi ro khi xem, đọc, sử dụng hoặc dựa vào thông tin này. Trừ khi bạn đã hình thành một hợp đồng rõ ràng trái với trang web, bạn không có quyền dựa vào bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này là chính xác. Trang web này không bảo đảm như vậy.

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để thể hiện chính xác sản phẩm này và tiềm năng của nó. Mặc dù ngành này là một trong số ít nơi người ta có thể tự viết séc về thu nhập, nhưng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được bất kỳ khoản tiền nào bằng cách sử dụng các kỹ thuật và ý tưởng trong các tài liệu này. Các ví dụ và lời chứng thực trong các tài liệu này không được hiểu là một lời hứa hoặc đảm bảo thu nhập. Tiềm năng kiếm tiền hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm của chúng tôi, ý tưởng và kỹ thuật của họ. Sản phẩm này không phải là cơ hội kinh doanh và chỉ cung cấp lời khuyên và đào tạo về Internet và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Đây là một sản phẩm và hệ thống mới và do đó không có lịch sử thu nhập từ việc sử dụng nó. CHÚNG TÔI KHÔNG THEO DÕI CÁC KHOẢN KIẾM THỰC TẾ CỦA NGƯỜI DÙNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI CŨNG SẼ VI PHẠM NGƯỜI DÙNG GIAO DỊCH BÍ MẬT VÀ THÔNG TIN MẬT HOẶC SỞ HỮU. THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY LÀ TRẢI NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI VỚI SẢN PHẨM. NẾU BẠN MUỐN CHIA SẺ KINH NGHIỆM HÃY CHO CHÚNG TÔI BIẾT.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÁY TÍNH HOẶC PHẦN MỀM CỦA BẠN DO TƯƠNG TÁC VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY. VISITOR ĐÁNH GIÁ TẤT CẢ RỦI RO VỀ VIRUSES, CÔNG VIỆC HOẶC CÁC YẾU TỐ THAM NHŨNG KHÁC.

Trang web không chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với máy tính hoặc phần mềm của khách truy cập hoặc bất kỳ người nào mà khách truy cập liên lạc sau đó do làm hỏng mã hoặc dữ liệu vô tình được chuyển đến máy tính của khách truy cập. Một lần nữa, khách truy cập xem và tương tác với trang web này, hoặc biểu ngữ hoặc cửa sổ bật lên hoặc quảng cáo hiển thị trên đó, tự chịu rủi ro.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TÁC HẠI DO TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải xuống thông tin từ trang web này với rủi ro riêng. Trang web không đảm bảo rằng các bản tải xuống không có lỗi làm hỏng mã máy tính, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi rút và sâu.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Bằng cách xem, sử dụng hoặc tương tác theo bất kỳ cách nào với trang web này, bao gồm biểu ngữ, quảng cáo hoặc cửa sổ bật lên, tải xuống và như một điều kiện của trang web để cho phép xem hợp pháp của mình, Khách truy cập vĩnh viễn từ bỏ mọi quyền khiếu nại về thiệt hại của bất kỳ và tất cả các mô tả dựa trên bất kỳ yếu tố nhân quả nào dẫn đến bất kỳ tác hại nào có thể xảy ra, bất kể mức độ nghiêm trọng hay sâu rộng, cho dù là thể chất hay tình cảm, có thể thấy trước hay không lường trước được, dù là bản chất cá nhân hay doanh nghiệp.

SỰ BỒI THƯỜNG

Khách truy cập đồng ý rằng trong trường hợp anh ta gây ra thiệt hại mà Trang web phải trả, Khách truy cập, như một điều kiện để xem, hứa sẽ hoàn trả cho Trang web tất cả.

ĐĂNG KÝ

Khách truy cập đồng ý với tư cách là một điều kiện để xem, rằng bất kỳ giao tiếp nào giữa Khách truy cập và Trang web được coi là một lần gửi. Tất cả các nội dung đệ trình, bao gồm các phần trong đó, đồ họa có trong đó, hoặc bất kỳ nội dung nào của nội dung đệ trình, sẽ trở thành tài sản độc quyền của Trang web và có thể được sử dụng mà không cần sự cho phép thêm, cho mục đích thương mại mà không cần xem xét thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Khách truy cập đồng ý chỉ truyền đạt thông tin đó cho Trang web, mà họ muốn mãi mãi cho phép Trang web sử dụng theo bất kỳ cách nào mà nó thấy phù hợp. “Đệ trình” cũng là một điều khoản của Chính sách Bảo mật.

ĐỂ Ý

Không có thông báo bổ sung nào dưới bất kỳ hình thức nào vì bất kỳ lý do gì Khách truy cập và Khách truy cập đảm bảo rõ ràng rằng quyền được thông báo được từ bỏ như một điều kiện để được phép xem hoặc tương tác với trang web.

TRANH CHẤP

Là một phần xem xét mà Trang web yêu cầu để xem, sử dụng hoặc tương tác với trang web này, Khách truy cập đồng ý sử dụng trọng tài ràng buộc đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi nào (“YÊU CẦU”) dưới bất kỳ hình thức nào (cho dù trong hợp đồng, tra tấn hay cách khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch mua này, sản phẩm này, bao gồm các vấn đề chào mời, các vấn đề về quyền riêng tư và các vấn đề về điều khoản sử dụng. Trong trường hợp Khách truy cập là bên thắng thế, Khách truy cập sẽ tự chịu chi phí luật sư của mình. Trang web bảo lưu quyền kiện Vistor ra tòa án pháp luật trong phạm vi quyền hạn mà Trang web lựa chọn.

Trong mọi trường hợp, người xem, khách truy cập, thành viên, người đăng ký hoặc khách hàng sẽ không có quyền ra tòa hoặc xét xử bồi thẩm đoàn. Người xem, khách truy cập, thành viên, người đăng ký hoặc khách hàng sẽ không có quyền tham gia vào hoạt động khám phá trước khi dùng thử trừ khi được cung cấp trong các quy tắc; bạn sẽ không có quyền tham gia với tư cách là đại diện hoặc thành viên của bất kỳ nhóm người khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào được phân xử theo trọng tài; quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc với các quyền kháng cáo hạn chế.

Bên thắng kiện sẽ được bên kia hoàn trả mọi chi phí liên quan đến việc phân xử tranh chấp, bao gồm phí luật sư, phí thu thập, phí điều tra, chi phí đi lại.

QUYỀN LỢI VÀ THẨM QUYỀN

Nếu bất kỳ vấn đề nào liên quan đến giao dịch mua này sẽ được đưa ra trước tòa án pháp luật, trước hoặc sau trọng tài, Người xem, khách truy cập, thành viên, người đăng ký hoặc khách hàng đồng ý rằng thẩm quyền duy nhất và thích hợp là tiểu bang và thành phố được tuyên bố trong thông tin liên hệ của chủ sở hữu web trừ khi có quy định khác ở đây. Trong trường hợp tranh tụng tại tòa án liên bang, tòa án thích hợp sẽ là tòa án liên bang lựa chọn trang web.

Mô hình thanh toán và chính sách hủy / hoàn tiền

Có thể yêu cầu hoàn lại tiền bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng bằng cách nhấp vào liên kết ở chân trang của trang web trừ khi có quy định khác trong ưu đãi.

LUẬT ÁP DỤNG

Người xem, khách truy cập, thành viên, người đăng ký hoặc khách hàng đồng ý rằng luật hiện hành được áp dụng, trong mọi trường hợp, sẽ là trạng thái của Trang web được liệt kê trong thông tin liên hệ của chúng tôi.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Có thể liên hệ với nhà điều hành trang web này tại info@architectradure.com